Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy rögzítse Kis Ibolya e.v. www.csillivillishop.hu weboldalán alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját, Kis Ibolya e.v. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Adatkezelés jogalapja
Kis Ibolya e.v. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a www.csillivillishop.hu használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja
Kis Ibolya e.v. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése. Személyes adatok köre: Vásárlónak a megrendelés során az alábbi adatokat kell megadnia:
– név (vezeték- és keresztnév)
– e-mail cím
– telefonszám
– szállítási és számlázási cím

Felelősség
Kis Ibolya e.v. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A Vásárló a www.csillivillishop.hu használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és a www.csillivillishop.hu weboldalon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Kis Ibolya e.v. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik. Kis Ibolya e.v. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelés időtartama
A Vásárló személyes adatainak kezelése a megrendelésnél kezdődik és a korábbi megrendelési adatok törléséig tart. Vásárló az adatainak törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az info (kukac) csillivillishop (pont) hu e-mail címen. Kis Ibolya e.v. azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)

Személyes adatot megismerő személyek köre
A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen Kis Ibolya e.v. illetve Kis Ibolya e.v. belső munkatársai jogosultak megismerni. Kis Ibolya e.v. az adatokat bizalmasan kezeli és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása vagy a webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: futárszolgálat a megrendelés kézbesítéséhez).

Adatfeldolgozás, adattovábbítás
Kis Ibolya e.v. a www.csillivillishop.hu weboldal üzemeltetése, a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet igénybe, aki Kis Ibolya e.v.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Kis Ibolya e.v. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

  Adatfeldolgozók megnevezése:

Tevékenység Cégnév
tárhely COMPUTEK Kft.
futárszolgálat GLS

 

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatok módosítása
Vásárló személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok) kérheti Kis Ibolya e.v.-t,  a módosítási igényt az info (kukac) csillivillishop (pont) hu e-mail címre kell küldeni. A módosítást Kis Ibolya e.v. az írásbeli igény benyújtását követően hajtja végre.

Egyéb rögzített adatok
A www.csillivillishop.hu webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). A www.csillivillishop.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Kis Ibolya e.v. a látogató, Vásárló számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vásárló korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A Vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Vásárlók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:
– Analitika, követés cookie
– Webhelyen keresztüli követés
– Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy Kis Ibolya e.v. www.csillivillishop.hu weboldalt hatékonyabban és biztonságosabban tudja működtetni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a www.csillivillishop.hu egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása
Kis Ibolya e.v. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Vásárlót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Adatkezelésben érintettek jogai
Tájékoztatáshoz való jog Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók a Kis Ibolya e.v.-tól bármikor írásban, Kis Ibolya e.v. címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info (kukac) csillivillishop (pont) hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. E-mailben küldött tájékoztatáskérést Kis Ibolya e.v. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mail címéről küldik. Amennyiben a Vásárló kéri, Kis Ibolya e.v. tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és Kis Ibolya e.v. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Kis Ibolya e.v. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Kis Ibolya e.v. munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Adatok helyesbítése, törlése, zárolása
A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Kis Ibolya e.v. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Kis Ibolya e.v. a szükséges időtartamig megőrzi. Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Kis Ibolya e.v. zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti. Ha Kis Ibolya e.v. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatkezelés elleni tiltakozás
Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Kis Ibolya e.v. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek
A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők Kis Ibolya e.v. munkatársai is az info (kukac) csillivillishop (pont) hu e-mail címen.